روش گشتاری طی فرایند دو سطحی ابتدا در مدت زمان بسیار کوتاه، تمام قواعد و ساختارهای گروه ساختی رو ساخت (Structure Surface) زبان را به طور کامل تر و بسیار روان تر از روش سنتی و بدون نیاز به دانستن آن دستور مطرح می کند، سپس در سطح ژرف ساخت (Structure Deep) زبان، گشتاری هایی که در جملات متن اصلی رخ داده که در صورت و ظاهر جملات مشهود نیست مشخص می کند، در صورتی که دستور زبان رایج قواعدی برای آن ندارد. در نتیجه این روش منجر به آگاهی از ساختار صحیح و نهفته جملات می شود و نتیجه آن فهم دقیق متن و پرورش مهارت ترجمه در فرد است.

 

در این فیلم آموزشی با تدریس استاد صالح رضایی وحدتی سعی شده موارد اصولی و فنون اصلی و کاربردی ترجمه برای مترجمین و دانشجویان فراهم شود تا دانشجویان و دانشپژوهان  بعد از تهیه این فیلم آموزشی بتوانند اقدام به ترجمه کنند.

 

 

 • مقدمه
 • روساخت و زیرساخت
 • توصیف کننده ها
 • حروف تعریف، اشاره
 • کمیت نماها
 • صفات
 • افعال معلوم و مجهول
 • قیود
 • انواع کاما
 • گشتارها
 • روش ترجمه
 • روش ترجمه مرزها و مرزنماها
 • روش ترجمه حروف ربط
 • روش ترجمه جزء قیدی as
 • چند تمرین کاربردی جهت فراگیری بیشتر