پيشينه موسيقي درماني

 

نظرهاي گوناگوني درباره اصل موسيقي، در جوامع گوناگون بشري ديده مي شود، بوميان آمريکا، موسيقي را از موهبتهاي الهي مي دانند، برهما، موسيقي را به عنوان وداي پنجم بر روي زمين آورد، پيروان فيثاغورث، آن را لحن موسيقيِ خلقت دانسته اند و آن را برگرفته از بانگ گردشهاي چرخ شناخته اند و اين نظر را حکما و فلاسفه يوناني و اسلامي پذيرفته اند. عطار آن را «لحن موسيقي خلقت» و مولوي «زبان هاتف غيبي» مي شناسد.
امروزه تاثير موسيقي را در کودکان شيرخواره، حيوانات و گياهان به صورت تجربي دريافته اند و بر روي بيماران نيز تجربه کرده اند و بعضي از امراض را نيز به وسيله آن درمان بخشيده اند، داستانها و حکاياتي وجود دارد که در گذشته، حکيمان و طبيباني بوده اند که نه تنها بيماران را به وسيله موسيقي شفا مي داده اند بلکه مرده اي را که در اثر سکته قلبي از جهان رفته بود با بعضي نغمات موسيقي، به زندگي برگردانده اند.

 

جهت مطالعه مقاله مربوطه به صورت رایگان لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

https://sid.ir/230